1. نوشته هایی با برچسب آخرین آمار مصدومین زلزله سرپل ذهاب اعلام شد
آخرین آمار مصدومین زلزله سرپل ذهاب اعلام شد

آمار مصدومین زلزله سرپل ذهاب اعلام شد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان