1. نوشته هایی با برچسب مجتبی زینی وند
سرپرستی وزارت آموزش و پرورش به مجتبی زینی وند رسید
با حکم رئیس جمهور؛

با حکم رئیس جمهور، مجتبی زینی وند سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان
شرکت مخابرات منطقه لرستان
شرکت گاز لرستان
شرکت توزیع نیروی برق لرستان